7490
99,87 / L

Förtunning nr 1

Art. 30-517
Används till 1-komponents alkydlackfärg och primer samt för rengöring av verktyg som använts vid målning. Späd till önskad viskositet, max 10 %. Färglös. Volym: 0,75 liter.
Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.