6990
93,20 / L

Primer för alkydfärg

Art. 30-526
Snabbtorkande primer för alkydfärg. Användningsområde: stål, trä, och glasfiber. Åtgång: 12,5 m2/liter. Volym: 0,75 l.
Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras svalt. Samla upp spill. Vid brand: Släck med alkolholbeständigt skum VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också