129:-

Förtunning nr 5

Art. 30-579
Förtunning till 2-komponents-, polyuretanbaserad färg. Används för spädning, sprutlackering och rengöring. Volym: 1 liter.
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.