Från
3990

Epoxiprimer

Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
 • 2-komponents epoxigrundfärg för målning på glasfiberskrov under vattenlinjen för att förebygga plastpest (osmosis).
 • Ger ett effektivt skydd mot vatteninträngning i laminatet.
 • Lämplig som grundfärg på alla typer av polyester och epoxilaminat, såväl som stål, galvaniserat stål och aluminium.
 • Ej lämpligt på rostfritt stål.
 • Vid lagning av större skador, sprickor eller utjämning av håligheter, spackla först med epoxispackel.
 • FÄRGTILLSATS TILL EPOXYPRIMER

  FÄRGTILLSATS TILL EPOXYPRIMER

  Art. 30-627
  3990
  1995:- / L
 • EPOXIPRIMER 2,5L

  EPOXIPRIMER 2,5L

  Art. 30-626
  2,5 l
  449:-
  179,60 / L
  Bas
  Varning
  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  Härdare
  Fara
  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också