7990
159,80 / L

Rengöringsvax

Art. 30-565
Rengör, polerar och skyddar i ett steg, vilket ger ett starkt och hållbart ytskikt. Håller ytan blank. För långvarigt skydd rekommenderas Båtvax 30-562 eller 30-563. 500 ml.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.