6990
69,90 / L

Teak Cleaner

Art. 30-570
Alkaliskt medel som rengör väderbitet, algpåverkat och åldrat trä på djupet. Underhåller nya och gamla ytor av teak och liknande träslag ovan vattenlinjen. Gör så här: Applicera direkt på torr träyta och borsta in medlet. Låt verka 2-3 minuter, skrubba sedan intensivt i träets fiberriktning för att få en djupgående rengöring. Skölj ytan noggrant med sötvatten inom max 10 minuter efter applicering. Lätt väderbitet trä: Blöt träet med sötvatten och applicera Teak Cleaner och genomför behandlingen enligt ovan. Spädning: 1:3 vid lättare rengöring; 1:1 vid grövre rengöring; koncentrat vid grovt nersmutsade ytor. OBS! Skölj omedelbart bort spill eller droppar av produkten från omgivande ytor för att undvika fläckar. Iaktta försiktighet vid spill på färgade ytor. Produkten fungerar för de vid utvecklingstillfället kända nåtmassorna på marknaden, men utför ett kompabilitetstest mellan Teak Cleaner och båtdäckets nåtmassa innan behandling.Skyddsföreskrifter: Förvaras utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Sörj för god ventilation. Läs instruktionerna noggrant.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.