5990
119,80 / L

Vattenlinjerengöring

Art. 30-573

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Djupverkande medel som effektivt löser hårt sittande smuts och missfärgningar vid vattenlinjen utan att repa skrovet. Tar även bort rost och sot runt t.ex. avgasrör. Används på gelcoat och målade ytor. Medlet får inte komma i kontakt med aluminium och galvaniserade material. 500 ml.

Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också