4490
89,80 / L

Vattenlinjerengöring

Art. 30-573
Djupverkande medel som effektivt löser hårt sittande smuts och missfärgningar vid vattenlinjen utan att repa skrovet. Tar även bort rost och sot runt t.ex. avgasrör. Används på gelcoat och målade ytor. Medlet får inte komma i kontakt med aluminium och galvaniserade material. 500 ml.

Gör så här:
Applicera produkten rikligt, med svamp eller pensel, i cirklande rörelser. Låt verka i 5–10 min och skölj av med vatten. Upprepa behandlingen om så krävs.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.