159:-
795:- / L

Dieselbiocid, båt

Art. 36-6762

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Stoppar tillväxt av bakterier, alger och slem i bränsletankar.

Bruksanvisning:
  • Dränera om möjligt vatten från botten på bränsletanken innan biociden används.
  • Tillsätt biociden när tanken är 3/4 full, den blandas sedan med bränslet när tanken fylls.
  • Biociden börjar verka direkt.
  • Doseringen varierar beroende på tankvolym.
  • Vid synligt slem i tanken eller annat tekniskt problem som till exempel igensatta filter kan doseringen tillfälligt ökas kraftigt.
  • Om tanken är extremt förorenad med slem bör den rengöras före användning av biociden.
  • Dosering: 25 ml/125 l bränsle. En flaska på 200 ml räcker till 1000 l bränsle.
Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också