115:-
115:- / L

Luftfilterolja, skumfilter

Art. 36-448

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Luftfilterolja för alla skumfilter på både 2-taktare och 4-taktare. Lätt att applicera. Utmärkt klisterförmåga som gör att oljan inte rinner av. Oljan ger maximal rening från sand, damm och vatten under extrema körförhållanden, utan att hämma luftflödet i insugningsluften. 1 l.Innan oljan appliceras bör filtret vara ordentligt rengjort med Biltema Luftfilterrengöring 36-449 och därefter ha torkat helt. Häll luftfilterolja i en skål/bunke, alternativt en genomskinlig, ren påse. Dränk filtret i oljan eller placera filtret i påsen och massera in oljan med händerna tills filtret är mättat. Använd gärna engångshandskar. Pressa ur överflödig olja utan att vrida ur filtret. Låt filtret torka i ett par timmar innan det monteras.
Fara
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Samla upp spill. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter