7490
74,90 / L

MC-rengöring

Art. 36-1721
Färdigblandad MC-rengöring för effektiv rengöring och avfettning av motorcyklar, mopeder och motorer. Löser snabbt och effektivt upp olja, asfaltrester, fett, bensin, smuts och intorkade insekter. Skonsam mot lackerade ytor och gummidetaljer. Sprayflaska: 1 l.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också