179:-
44,75 / L

Biltema förtvätt

Art. 36-38
  • Används istället för avfettning.
  • Löser på ett mycket effektivt vis upp t.ex. asfaltfläckar, olja och vägfilm.
  • Medlets kemiska sammansättning gör att det stannar kvar på bilen utan att rinna av eller dunsta bort.
  • Efter att medlet verkat i 2–5 minuter kan smutsen lätt spolas av.
  • Används med fördel innan maskin- eller handtvätt.

4 l

Fara
Orsakar allvarliga ögonskador.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.