6490
129,80 / L

Kraftrengöring

Art. 36-4570

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Mycket effektivt och snabbtorkande avfettningsmedel. Löser fett, olja, bromsvätska, smörjmedel, tjära, bindemedel och smuts i motorer, maskiner, verktyg, kedjor m.m. Kompatibelt med de flesta plaster. Med 360° högtrycksmunstycke för effektivare rengöring. 500 ml.

Användningsområden:
 • Växellådor
 • Kedjor och kablar
 • Stansar och gjutformar
 • Kompressorer
 • Pumpar
 • Motorer
 • Maskiner
 • Pneumatiska verktyg
 • Gaffeltruckar
 • Bromsar och belägg
 • Materialhanteringsutrustning
 • Delar och verktyg
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också