6490
129,80 / L

Kraftrengöring

Art. 36-4570

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Mycket effektivt och snabbtorkande avfettningsmedel. Löser fett, olja, bromsvätska, smörjmedel, tjära, bindemedel och smuts i motorer, maskiner, verktyg, kedjor m.m. Kompatibelt med de flesta plaster. Med 360° högtrycksmunstycke för effektivare rengöring. 500 ml.

Användningsområden:
 • Växellådor
 • Kedjor och kablar
 • Stansar och gjutformar
 • Kompressorer
 • Pumpar
 • Motorer
 • Maskiner
 • Pneumatiska verktyg
 • Gaffeltruckar
 • Bromsar och belägg
 • Materialhanteringsutrustning
 • Delar och verktyg
Fara
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.