Sänkt pris
3490
69,80 / L

Supertvätt

Art. 36-410
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Tvättmedel som hanterar även den svåraste smutsen. Tvättar och vaxar samtidigt. Effektivt mot asfalt, sot, smuts och salt. Ger en blank och skinande yta som varar länge. Medlet appliceras på en fuktig svamp och stryks ut sektionsvis. Rengör noga och spola av innan medlet torkat in. När hela bilen är tvättad – torka torrt med sämskskinn. Undvik att tvätta bilen i starkt solljus, samt att använda Supertvätten på oxiderade lacker eller bättringslacker. 0,5 l.Biologiskt lättnedbrytbar
Fara
Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Skadligt vid förtäring.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också