4990
124,75 / L

Glasrengöring

Art. 36-4514
Glasrengöring avlägsnar effektivt all slags smuts, såsom insektsrester, vägsalt, tobaksrök och fettbaserad smuts från vindrutor, fönster, speglar och dylika glasytor. Passar utmärkt även för hemmabruk. 400 ml.
Fara
Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter