8990
1798:- / L

Cylindrisk fastlåsning

Art. 36-32

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Starkt och snabbhärdande lim för montering av cylindriska delar. Lämpligt för t.ex. montering av bussningar, lager eller brickor på axlar eller hus. Ger en fullständig kontakt mellan delarna så att belastningar fördelas på bästa sätt. För cylindriska spel på upp till 0, 25 mm. Temperatur: -55 – +150 °C. 50 ml.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller 1-acetyl-2-phenylhydrazine. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter