8990
1798:- / L

Cylindrisk fastlåsning

Art. 36-32

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Starkt och snabbhärdande lim för montering av cylindriska delar. Lämpligt för t.ex. montering av bussningar, lager eller brickor på axlar eller hus. Ger en fullständig kontakt mellan delarna så att belastningar fördelas på bästa sätt. För cylindriska spel på upp till 0, 25 mm. Temperatur: -55 – +150 °C. 50 ml.
Fara
Innehåller 1-acetyl-2-phenylhydrazine. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Särskild behandling (se … på etiketten). Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter