Sänkt pris
6490
324,50 / L
Tidigare pris 6990

Kontaktskydd

Art. 36-4532

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Bildar en smörjande film som skyddar mot korrosion och nötning på alla elektriska kontakter inom bilsektorn. Med munstycke som kan användas upp och ner för enkel användning i trånga utrymmen. 200 ml.
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter