7490
374,50 / L

Läcksökare, gas

Art. 36-325
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Vattenbaserad. Lokaliserar gasläckor samt tryckförluster i rör och trycksatta system, t.ex. i tryckluftsbromsar och luftkonditioneringssystem. Kompatibel med plast, stål, aluminium, koppar etc. Fläckar inte och är inte korrosiv. 200 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter