105:-
420:- / L

Läcksökare, gas

Art. 36-4537

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Vattenbaserad detektor för gasläckor. Avslöjar och lokaliserar säkert och snabbt gasläckor och tryckförluster i rör, trycksatta system etc. genom att bilda klart synliga bubblor vid gasläckaget. Kan även användas för kontroll av tryckförluster i t.ex. bromssystem (tryckluftsbromsar) och luftkonditioneringssystem. Fläckar inte och är inte korrosiv. Kompatibel med alla typer av plaster, stål, aluminium, koppar etc. 250 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter