5490
422,31 / KG

Monteringspasta

Art. 36-1772

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För snabb och enkel montering av avgassystem. Pastan hårdnar när den upphettas vilket resulterar i 100 % täta skarvar. 130 g.
Varning
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter