269:-
53,80 / L

Bromsrengöring, refill 5 l.

Art. 36-4554

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Snabbtorkande och effektiv produkt för rengöring av alla broms- och kopplingsdetaljer. Avlägsnar fett, olja, smuts, bromsvätska och hårdnade avlagringar. Skadar inte plast eller färg. Motverkar bromsoljud. Appliceras med sprayflaska för refill. 5 l.
Fara
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också