269:-
53,80 / L

Bromsrengöring, refill 5 l.

Art. 36-4554

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Snabbtorkande och effektiv produkt för rengöring av alla broms- och kopplingsdetaljer. Avlägsnar fett, olja, smuts, bromsvätska och hårdnade avlagringar. Skadar inte plast eller färg. Motverkar bromsoljud. Appliceras med sprayflaska för refill. 5 l.
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också