299:-
299:- / L

Gummifärg på burk

Art. 36-6000
SE För styling av fordon och fälgar, samt för långvarig eller temporär betäckning av metall, trä, glas, plast, papper och textil. Ger en elastisk och greppvänlig yta som skyddar mot bl.a. solljus, korrosion och fukt. Enkel applicering och borttagning. Färgen tål temperaturer mellan -30 °C och +90 °C. Färg: Svart, matt.

OBS! Denna färg ska spädas med Thinner 36-6005.

Förslag på användning:
 • Bilar
 • Båtar/marin
 • Hantverk
 • Trädgård
 • Hobbyverksamhet
 • Halkskydd m.m.


Tekniska data
Blandningningsförhållande: 3/4 färg – ¼ thinner. Torktid vid +20 °C: 4 timmar, dammtorr efter 15 minuter. Lagringstid vid +10–25 °C: 36 månader. Volym: 1 l. Täckförmåga: Ca 4 liter outspädd färg krävs till en medelstor bil.

Bruksanvisning:
 • Rengör ytan som ska målas, ytan måste vara torr och fri från fett och damm.
 • Späd färgen med thinner: 3/4 färg – ¼ thinner.
 • Applicera med färgspruta. Sprayavstånd: 20–25 cm. Spraya i flera tunna skikt. Låt varje skikt klibbtorka 15–20 minuter före nästa sprayning. Lägg minst 4-5 lager för att enkelt kunna dra av färgen.

  OBS! Vi rekommenderar målning i rumstemperatur 20 °C. Provspraya först på undanskymd yta för att kontrollera resultatet.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också