8990
224,75 / L

Packningsborttagare

Art. 36-44
Tar effektivt bort rester som blivit kvar vid avlägsnandet av gummipackningar, härdad tätningsmassa eller lim. Skyddar underlaget eftersom mindre skrapning behövs. Kan användas som lösningsmedel på bl.a. metall-, plast- och träytor. Kan ej användas på känsliga plaster, PVC, syntetmaterial och linoleum. 400 ml.
Fördelar
  • Avlägsnar/löser även de mest ingrodda packningar.
  • Löser sot och kolavlagringar.
Innehåller: alifatiska kolväten 15-30 %.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också