7990
532,67 / KG

Scratch remover

Art. 36-645
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Scratch remover med förbättrad formula som hjälper till att avlägsna fina, ytliga repor och märken från de flesta typer av lackerade ytor. Ingen kraftig gnidning behövs. Förpackat i praktisk tub. 150 g.
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också