7490
632,67 / KG

Scratch Remover

Art. 36-645

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Scratch remover with improved formula that helps to repair fine, superficial scratches and marks on most types of painted surfaces. No hard rubbing necessary. Comes in an easy-to-use tube. 150 g.
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också