3990
2 för 6990
79,80 / L

De-icer

Art. 36-5931
Tar snabbt bort frost och is på glas och gummi. Används på fönster, backspeglar, strålkastare och dörrens gummilister. 500 ml. Innehåller glasrengörning för förbättrad sikt under vintersäsong.

Bruksanvisning
Spraya på 20-30 centimeters avstånd, uppifrån, från sida till sida och arbeta neråt.
Upprepa på tjockt islager. Ta bort med isskrapa eller vindrutetorkarna.
Fara
Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.