Från
4290
2 för 7490
85,80 / L

De-icer

Art. 36-5931

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Tar snabbt bort frost och is på glas och gummi. Används på fönster, backspeglar, strålkastare och dörrens gummilister. Innehåller glasrengörning för förbättrad sikt under vintersäsong. 500 ml.
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../ utrustning. Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också