105:-
105:- / L

Balsamterpentin

Art. 36-1142

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Biologiskt nedbrytbart lösningsmedel för spädning av trätjära, linolja, färger m.m. 1 l.
Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter