105:-
105:- / L

Balsamterpentin

Art. 36-1142

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Biologiskt nedbrytbart lösningsmedel för spädning av trätjära, linolja, färger m.m. 1 l.
Fara
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Skadligt vid hudkontakt. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid förtäring. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter