115:-
287,50 / L

Takplåtsfärg

Art. 36-5848
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Elastisk och beständig vinylfärg för bättring av takplåt. Kan även användas direkt på ytor av PU, vinyl, plast och polyester. Tål väder, värme och solljus. Beröringstorr efter 10-20 min. Genomtorr efter 7 dygn. Svart. 400 ml.

Tekniska data:
  • Typ: Vinylfärg.
  • Täckning: 1,0 – 2,0 m², per flaska.
  • Dammtorr: 5-10 min.
  • Beröringstorr: 10-20 min.
  • Ommålning: Inom 15 min (våt på våt), eller efter 7 dygn (genomtorr).
Bruksanvisning: Underlaget skall vara rent och torrt. Skaka flaskan i minst 3 min. Spraya på ett avstånd på 30 cm. Applicera i flera tunna lager. Rengör munstycket efter användning. Beröringstorr efter 10-20 min. Genomtorr efter 7 dygn.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också