Från
7990

Mur- och putsgrund

Mur- och putsgrund är en vattenburen silikatprimer för grundning av mineraliska fasader utomhus, samt för putsade ytor inomhus där det finns risk för fukt. Produkten är också lämplig som fasadimpregnering på tegelsten samt som dammbindare och vidhäftningsprimer på betonggolv. Mur- och putsgrund är även en effektiv problemlösare för att binda gamla kalkmålade ytor. Binder på kemisk väg löst bundna underlag utan att påverka diffusionsöppenheten. I systemmålning med Mur- och putsgrund som primer och med Mur- och putsfärg som toppfärg blir resultatet ett underlag som andas och är starkt fuktavvisande.

Förarbete:
Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös puts, kalk och färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med Fasad- och mögeltvätt och efterskölj med vatten. Täck över eventuella fönster då både Fasad- och mögeltvätt och Mur- och putsgrund verkar etsande på glas. Undvik kontakt med ögonen. Använd skyddsglasögon.

Applicering:
Mur- och putsgrund appliceras över hela underlaget, gärna genom sprutning med blomsterspruta eller liknande, men det går även bra att använda roller eller pensel.

Tekniska data:
Bindemedel: silikat/styrenakrylat
Stabilisatorer: < 30 g/l
Glans: –
Densitet: 1,1 g/cm³
Torrhalt: 12 volym-%
VOC: (Kat A/h): 30 g/l (2010)
Produkten innehåller max 30g/l VOC.
Spädning/rengöring: vatten
Torktid: 1–2 timmar dammtorr, 2–4 timmar övermålningsbar, beroende på temperatur och luftfuktighet
Tvättbarhet: –
Viskositet: 15 s, 4 mm DIN bägare
Brandfarlighetsklass: ej brandfarlig
Lagring/transport: 2 år frostfritt
Målningsförhållanden: över +8 °C, ej för varmt
Kulör: klar
Materialåtgång: 10–12 m²/l
 • MUR OCH PUTS PRIMER 5L.

  MUR OCH PUTS PRIMER 5L.

  Art. 36-725
  5 l
  199:-
  39,80 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MUR OCH PUTS PRIMER 1L.

  MUR OCH PUTS PRIMER 1L.

  Art. 36-724
  1 l
  7990
  79,90 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.