199:-
19,90 / L

Rödfärg, 10 l

Art. 37-0000
Vattenbaserad slamfärg för utomhusmålning. Förstärkt med linolja. Fri från blyföreningar. Lämplig för nytt ohyvlat virke eller för ommålning av tidigare slamfärgsmålade ytor. Täckförmåga: ca 3 m²/l. Underhållsintervall 5-6 år. Färgen innehåller antimögelmedel och ger ett gott skydd mot påväxt. Torktid: ca 1 h vid 20 °C. Förvaras frostfritt.

Målning av nytt virke: Grundmåla med förtunnad rödfärg (10% vatten), låt torka ett dygn och färdigmåla sedan med tunna lager förtunnad färg tills god täckning erhålls.

Målning av tidigare målade ytor: Rengör fasaden från smuts med hjälp av en kvast och stålborste. Avlägsna damm med en mjuk borste. Måla sedan med oförtunnad rödfärg. Applicera tunna lager tills god täckning erhålls. Täck över husgrund, stuprör och fönster med skyddspapp eller plast. Om risk finns för mögel i virket, behandla först med antimögelmedel. Använd rödfärgspensel eller plafondpensel och arbeta in färgen i ett tunt skikt. Måla uppifrån och ned. För att färgen ska få god täckning även på ojämna underlag såsom spikskallar, kvistar eller kådrika områden, förbehandla gärna genom att slipa med ett grovt sandpapper. Om flagning skulle uppstå, avlägsna löst material med en stålborste och måla om med ett skikt förtunnad rödfärg (10% vatten). Rengör penslar i vatten.

OBS!
Måla ej i direkt solsken för att undvika att färgen torkar för snabbt med flagning som följd. Undvik att måla vid lägre temperaturer än +5 °C. Förvaras frostfritt.
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.