Från
149:-

Utegrund

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Användningsområde
Generellt användbar vid all grundmålning av trä utomhus. Även för grundning av gammal oljefärg/linoljefärg före övermålning. Kan även användas som grundfärg för t.ex. isolering av brand- eller vattenskadade ytor inomhus samt andra typer av vanliga grundningsarbeten.

Speciella egenskaper
Utegrund är en traditionell matt grundfärg för trä utomhus. Färgen täcker bra, har god penetrationsförmåga, utmärkt vidhäftning och fyllighet. Utegrund är det naturliga valet vid all systemmålning utomhus.

Bruksanvisning
Gamla renskrapade ytor tvättas med fasadtvätt, sköljs med vatten och får torka väl. Vid svampangrepp ska ytan behandlas med lämplig desinficerande medel. Grundning sker med oförtunnad Utegrund, eller förtunnad med 10–15 % lacknafta vid målning på hårt eller hartsrikt virke. Applicera med tät pensel, och arbeta in färgen väl i virket. Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ och virkesskarvar väl. Dessa ytor bör först oljas med Grundolja före grundmålningen. Undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. Värme gör att lösningsmedlet snabbt trycks ut, och bindemedlet får då inte tid att penetrera in i virket, med dålig vidhäftning som följd.

Tips
Om inte hela innehållet i burken förbrukats, sätt på locket väl. Lagra sedan burken upp och ned. Det eventuella skinn som bildas kommer nu i botten av burken.

Tekniska data:
 • Användningsområde: Utomhus på trä, alt. inomhus som patentfärg.
 • Applicering: Pensel, roller eller spruta.
 • Glans: Matt
 • Densitet: 1,44 enl SS-18 41 11
 • Viskositet: 250 cP (lätt tixotrop)
 • Torrhalt: 63 volym-%
 • Färgåtgång: 4–7 m²/l (sågat virke)
 • 7–12 m²/l (hyvlat virke).
 • Torktid: Övermålningsbar efter 16–32 h
 • Spädning/rengöring: Alifatnafta/lacknafta.
 • Kulör: Vit.
 • Brandklass: 3
 • Lagr./transport: 2 år i obruten förpackning.
 • Målningsförhållande: Över +4 °C, ej för varmt.
 • Gränsvärde VOC: (kat A/d) 300 g/l. (2010)
 • Produkten innehåller max: 300 g/l VOC.
 • GRUNDFÄRG 3L

  GRUNDFÄRG 3L

  Art. 36-792
  3 L
  299:-
  99,67 / L
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
 • UTEGRUND 1L

  UTEGRUND 1L

  Art. 36-764
  1 L
  149:-
  149:- / L
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också