119:-
23,80 / KG

Fästmassa K80

Art. 36-820
Cementbaserad fix med mycket hög vidhäftning, häng och flexibilitet. För sättning av keramiska golv- och väggplattor.

Lämpliga underlag:
cement, putsade ytor, värmeavgivande ytor (t.ex. värmegolv) eller gipsskivor.

Åtgång:
2,5–4 kg/m² beroende på typ av platta. För inom- och utomhusbruk. Innan applicering sker bör ytorna förbehandlas med Primer för att öka vidhäftningen (gäller ej då Hidroflex har använts). Ingår i Biltemas våtrumssystem.
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter