Sänkt pris
59:-
11,80 / KG
Tidigare pris 119:-

Glasblocksbruk & fog

Art. 36-8345
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Cementbaserat bruk och fog för glasblock inom- och utomhus. Lättarbetad med lång öppentid och utmärkt vidhäftning. God vattenresistens och mekanisk styrka. Färg: ljusgrå.

Användningsområde
Cementbaserat bruk och fog för sättning och fogning av glasblock/glasbetong inom- och utomhus

Förberedelser och blandning
 • Säkerställ att underlaget är platt/vinkelrät och helt torrt och rent.
 • Mät upp korrekt mängd vatten i Biltemas måtthink, 86-1022. Häll det uppmätta vattnet i en ren behållare. Häll därefter långsamt i pulvret.
 • Blanda med en elektrisk visp/borr så att du får en homogen blandning, fri från klumpar.
 • Låt blandningen vila i ca. 3 minuter och vispa återigen i några sekunder.
 • Öppentiden är ungefär 1 h vid en temperatur på +23 C.

Applicering
 • Applicera bruket på sidorna av glasblocket med hjälp av en spackel/murslev.
 • Tryck till hårt för att öka vidhäftningen av bruket.
 • Montera glasblocken och kontrollera att de är placerade i rät linje med hjälp av distansklossar av plast. Avlägsna överblivet bruk innan det härdar.
 • Under monteringen av varje rad med glasblock ska en förstärkt stål(metall)käpp/stång med diameter 6 mm monteras för att ge strukturen ökad styrka.
 • Efter härdningen och när strukturen är tillräckligt stabil, är det möjligt att börja täta fogarna.
 • Avlägsna distansklossarna och foga med gummispackel så att fogarna fylls med bruket. Överblivet bruk avlägsnas från glasblocken.
 • När bruket är tillräckligt härdat, rengör och avsluta med en fuktig svamp.
 • När fogen är helt härdad, skall damm avlägsnas från ytan på glasblocken med en ren och torr trasa.
 • Stora ytor måste alltid fogas med mjukfog för att kunna ta upp eventuella rörelser i underlaget.
Tekniska specifikationer
 • Utseende: Pulver
 • Färg: Ljusgrå
 • Lagringstid: 12 månader i originalförpackning på torr plats

Användningsdata
 • Blandningsförhållande: Vatten = 22 % (4,4 l per 20 kg säck)
 • Mognadstid: 3 minuter
 • Blandningens konsistens: Pastaliknande
 • Öppentid: Ca. 1 tim vid T = +23 °C
 • Rekommenderad temperatur vid applicering: Från +5 °C till +35 °C
 • Tjocklek: Från 2 till 25 mm
 • Användningstemperatur: Från -30 °C till +90 °C
 • Åtgång: 18–20 kg/m²
Prestanda
 • Motstånd mot eld (UNI EN ISO 1182): Klass A 1
 • Tryckmotstånd (UNI EN 1015-11): Kategori M20
 • Ånggenomtränglighet: µ 15/35
 • Värmeledningsförmåga: 0,77 W/mK
5 kg
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter