4490

Grovbetong C28/35

Art. 86-5581
Torrbruk av Portlandcement, kvartssand (0-8 mm) och tillsatsmedel. Lättarbetad. Ger en vatten- och frostbeständig betong efter härdning. Tillsätt endast vatten. Kan användas inom- och utomhus. Perfekt för att gjuta plintar, och för lagningar i skikttjocklekar 20-100 mm. Levereras i slitstark och regntät plastsäck. 20 kg.

Användningsområden:
Detta torrbruk kan användas där det inte ställs stora krav på slit- och tryckhållfasthet, t.ex. till att gjuta fast stolpar, mindre reparationer i icke bärande byggnadskonstruktioner, till utjämning och utläggning av golv, sockelputsning och fogning, etc.

Egenskaper:
Vid korrekt blandning med angiven mängd vatten får du en lättarbetad betongmassa med god vidhäftning. Portlandcementen ger betongen en naturgrå färg.

Tekniska data:
 • Materialåtgång: En säck ger ca 10 liter färdigt bruk.
 • Bindemedel: Portlandcement CEM I 52,5 N (LA). Lågalkaliskt.
 • Ballast: Ugnstorkad kvartssand, kornstorlek 0-8 mm.
 • Max kornstorlek (stenmax): 8 mm.
 • Tillsatsmedel: Mineraliska tillsatsmedel.
 • Cylindertryckhållfasthet, 28 dygn (EN 13892-2): Ca 28 MPa.
 • Hållfasthetsklass: C28/35, K35.
 • Våt densitet: 2000 kg/m³.
 • Konsistens: Styvt plastisk – plastisk
 • Kromatinnehåll (Cr(VI)): < 2 ppm av cementen.
 • Kloridinnehåll: 0,02 % av ballasten.
 • Lagringstid: 12 månader i torr miljö i oöppnad förpackning.
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter