249:-
12,45 / KG

Flytspackel allround

Art. 36-8342
För spackling före läggning av alla typer av golv. Även utmärkt vid anläggning av värmegolv, både vatten- och elburen. Härdar och torkar snabbt samt är självutjämnande. Åtgång: 1,6 kg/m² för varje mm tjocklek. För inom- och utomhusbruk. Innan applicering sker skall ytor som är absorberande och inte tillräckligt solida samt ytor av betong förbehandlas med Primer C för ökad vidhäftning. Vid användning utomhus måste ytan skyddas mot regn och frost i minst 24 timmar. 20 kg.

Bruksanvisning:
Blanda Flytspacklet S40 med kallt vatten (ca. 4,8 liter vatten till 20 kg Flytspacklet S40). Blanda väl. För att erhålla ett smidigt flytspackel, låt produkten vila 5 minuter, rör sedan om igen. Flytspacklet måste appliceras inom 30-40 minuter. Torktid ca. 3 timmar vid +23 °C. Efter ca. 24 timmar är spacklet helt genomhärdat och plattläggning eller mattläggning kan påbörjas.

Appliceringstemperatur +5 °C till +35 °C. På ytor där Flytspackel S40 lagts går det att lägga många typer av golv: Keramikplattor, klinker, natur- eller konststen, marmor, parkett, vävda mattor etc.

Innan applicering av S40 sker skall underlaget primas med Primer C.

  • Åtgång: 1,6 kg/m² för varje mm tjocklek.
  • Förvaring: 12 månader på torr plats.

VID TVEKSAMHET, LÄS DEN TEKNISKA INSTRUKTIONEN ELLER RÅDFRÅGA EXPERTIS PÅ PRODUKTEN INNAN ANVÄNDNING.
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.