259:-
51,80 / L

Asfaltprimer

Art. 36-1150

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Tunnflytande asfaltlösning med fuktdrivande tillsatser. För impregnering och grundning av papp och betongtak. Mättar uttorkad takpapp som ska behandlas med täckmassa. Även som förbehandling av ytor som skall fuktisoleras med kallasfalt, membranisoleras eller helklistras med papp. 5 l.
  • Densitet: ca 900 kg/m³
  • Vikttorrhalt: 55 ±2 %
  • Torktid: 2–3 timmar
  • Åtgång: 0,3–0,5 l/m²
  • Flampunkt: 40 °C
  • Brandklass: 2b
  • Lösningsmedel: Lacknafta
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också