6990
139,80 / L

Fogskumrengöring, 500 ml

Art. 36-580

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • För rengöring av fogskumpistol.
  • Även utmärkt för avfettning av stålytor före applicering av silikon.
ANVÄNDNING
Montera munstycket och spraya på ytor som är belagda med fogskum. Torka rent med en torr trasa.

Rengöring av fogskumspistol
  1. Spruta ut överblivet fogskum från pistolen.
  2. Montera munstycket på ventilen och spraya på pistolens adapter. Torka rent med torr trasa.
  3. Ta bort munstycket och montera flaskan på pistolens adapter.
  4. Avfyra pistolen flera gånger tills den är helt ren.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också