6990
139,80 / L

Fogskumrengöring, 500 ml

Art. 36-580

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • För rengöring av fogskumpistol.
  • Även utmärkt för avfettning av stålytor före applicering av silikon.
ANVÄNDNING
Montera munstycket och spraya på ytor som är belagda med fogskum. Torka rent med en torr trasa.

Rengöring av fogskumspistol
  1. Spruta ut överblivet fogskum från pistolen.
  2. Montera munstycket på ventilen och spraya på pistolens adapter. Torka rent med torr trasa.
  3. Ta bort munstycket och montera flaskan på pistolens adapter.
  4. Avfyra pistolen flera gånger tills den är helt ren.
Fara
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också