7490
149,80 / L

Kontaktlim

Art. 36-2601

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • Produkten fäster på metaller, sten och betong, de flesta slags trämaterial, många plaster och gummimaterial, dock ej feta plaster, typ PE (polyeten) och PP (polypropen), eller feta gummimaterial typ EPDM eller silikongummi.
  • Limåtgång: vanligen 3-4 m² per liter (färdig limfog).
  • Limmet tål temperaturer upp till 95 °C samt har god fukt-, olje-, mjukgörar- och ljusbeständighet.
500 ml
Fara
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid brand: Släck med alkolholbeständigt skum VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter