4290
138,39 / L

Spånplattelim

Art. 36-1320

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Lösningsmedelsbaserat enkomponentslim på syntetgummi och hartser med mycket god vidhäftningsförmåga även på fuktiga och kalla ytor. Limfogen är elastisk, har hög hållfasthet och är vattenbeständig. Den tål kyla och värme och har goda åldringsegenskaper. Används för limning av spånplattor med not och spånt mot träbjälklag enligt plattformsprincipen. Kan användas såväl inom- som utomhus. Färg: gulbeige.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Lösningsmedel: Alifatiska kolväten
  • Konsistens: Smidig pasta
  • Densitet: 1070 kg/m3
  • Materialåtgång: Ca 20 m limsträng per patron
  • Användningstemperatur: -15–+25 C°
  • Temperaturbeständighet: -40–+100 °C

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter