5990

Superlim 60 s

Art. 36-4017
Avsett för de flesta plaster, trä, metall, gummi, keramik och läder. 20 g. Droppar ej. Snabbt, extra starkt, korrigeringsbart, genomskinligt, lösningsmedelsfritt
Varning
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Unvika att inandas ångor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter