189:-
630:- / L

Ankarmassa Vinter

Art. 20-5325
För vinterbruk. Kraftfull kemisk infästning med brett användningsområde. Hög lastförmåga. För montage av gängstång, armeringsjärn och dyl. i betong, i temperaturer ner till och med -18 °C. Snabbhärdande. 300 ml.
  • Stark och säker infästning. Tål höga drag- och tvärlaster.
  • Snabbhärdande
  • Hög kemisk resistens; lämplig i korrosiva och/eller fuktiga miljöer.
  • Kan användas vid litet kantavstånd samt vid litet inbördes avstånd mellan förankringspunkterna.
  • Styrenfri produkt. Nästintill luktfri.
  • Kan användas i fuktiga eller vattenfyllda hål.
  • Patron med 1 st. blandningsrör. Appliceras med kittpistol.
  • Använd öppnade patroner igen genom att byta blandningsrör.
Användningsområden
Stark säker infästning av gängstång, armeringsjärn och dyl. i betong.
Montering av balkonger, räcken, grindar, konsoler, antenner, balustrader, m.m.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.