6990
4660:- / KG

Gummilagning

Art. 36-2443

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Tätningsmedel och lim. Ger en genomskinlig, permanent, flexibel och vattentät lagning/tätning. För gummistövlar, gummibåtar etc. Godkända handskar medföljer. 15 g.
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller: isocyanater, difenylmetan-4,4'-diisocyanat, xylen. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID INANDNING: Vid andningssvårigheter, flytta offret till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som gör det lättare att andas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också