4790
3193,33 / KG

Plastsvetsning

Art. 36-2444
Plastic Welding är en 2-komponent produkt för sammanfogning av metaller eller olika typer av plastmaterial. Lagningen/fogen blir stark och motståndskraftig mot vatten, väder och vind och klarar ett brett temperaturområde (-40 °C - +120 °C). Produkten kan användas utomhus och tål att utsättas för olika lösningsmedel. Utmärkt för lagning av plastbåtar. Innehåll: 2 x 15 g.
Bas
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid brand: Släck med alkolholbeständigt skum Särskild behandling (se … på etiketten). Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../ utrustning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Härdare
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid brand: Släck med alkolholbeständigt skum Särskild behandling (se … på etiketten). Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in ångor/sprej. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../ utrustning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.