Sänkt pris
11450
152,67 / L
Tidigare pris 229:-

Litonet gel

Art. 36-795
Egenskaper:
För rengöring av klinker, keramiska plattor, glasmosaik, opolerad natursten och tegelsten/terrakotta. Oförtunnad är produkten speciellt lämplig för att avlägsna epoximurbruk såväl som fläckar från mörka cementbruk.

Användning:
Spraya Litonet Gel på ytan och fördela med en trasa, låt verka 15–30 min. Bearbeta ytan, torka upp materialet med svamp och skölj med rikligt med vatten. Torka torrt med en ren trasa. Låt ej sköljvattnet torka in på ytan. Det kan ge upphov till kalkfläckar.

OBS!
Ej lämplig på marmor eller andra kalkhaltiga polerade material som kan förlora glans. Vid tveksamhet, testa på en undanskymd plats. Skydda dörrar, fönster och annat som kan ta skada av kontakt med produkten. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Förbrukning:
0,75 l räcker till ca 15–20 m².
Innehåller nonjoniska tensider (< 5 %).
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.