9490
1265,33 / L

Supersmörjmedel

Art. 36-692

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
En sammansättning av fluorpolymer, molybden samt speciella komponenter som reducerar slitaget på känsliga detaljer. Lämnar en motståndskraftig och stabil vaxfilm med låg friktionskoefficient och god motståndskraft mot vatten och smuts. Lättflytande, tränger snabbt in i vajerhöljen, lager, broms- och växelmekanismer. Tar bort oljud och ökar effektiviteten hos drivpaketet. 75 ml.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../ utrustning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter