6990
932:- / L

Supersmörjmedel

Art. 36-692
En sammansättning av fluorpolymer, molybden samt speciella komponenter som reducerar slitaget hos känsliga detaljer. Bara minuter efter appliceringen är avdunstningen klar. Kvar blir endast en motståndskraftig och stabil vaxfilm med låg friktionskoefficient och med god motståndskraft mot vatten och smuts. Lättflytande, tränger snabbt in i vajerhöljen, lager, broms- och växelmekanismdetaljer, tar bort oljud och ökar effektiviteten hos drivpaketet. 75 ml.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../ utrustning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter