3990
39,90 / L

Schampo för husvagn/husbil

Art. 36-7502
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Koncentrerat, kan spädas med vatten upp till 20 gånger. Lösningsmedelsfritt. Biologiskt lätt nedbrytbart. Appliceras med högtryckstvätt, mjuk borste eller trasa. 1 l.

Gör så här:
  • Normal smuts: 1 del koncentrat späds med 10–20 delar vatten.
  • Svår smuts: 1 del koncentrat späds med 5–10 delar vatten.
  • Vid högtryckstvätt: 1 del koncentrat späds med 5 delar vatten.
  1. Applicera med högtryckstvätt, mjuk borste eller trasa.
  2. Låt lösningen verka någon minut, låt den dock inte torka.
  3. Bearbeta smutsen med svamp eller borste
  4. Skölj av med vatten.
Skyddsföreskrifter: Använd skyddshandskar, samt skyddsglasögon om risk för stänk föreligger. Innehåller anjoniska tensider <5 %.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter