4490
44,90 / L

Schampo för husvagn/husbil

Art. 36-7502

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Koncentrerat, kan spädas med vatten upp till 20 gånger. Lösningsmedelsfritt. Biologiskt lätt nedbrytbart. Appliceras med högtryckstvätt, mjuk borste eller trasa. 1 l.

Skyddsföreskrifter: Använd skyddshandskar, samt skyddsglasögon om risk för stänk föreligger. Innehåller anjoniska tensider <5 %.
Varning
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter