5990
59,90 / KG

pH–

Art. 36-476
För sänkning av pH-värdet i poolvattnet. 1,0 kg.

Användning
Kontrollera regelbundet pH- och klorvärdet med en teststicka. Idealiskt pH-värde: 7,0–7,4.

Läs mer om poolvård här

pH-, 1 kg

Läs mer om poolvård här

Fara
Orsakar allvarliga ögonskador.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.