6490
64,90 / KG

Pool pH+

Art. 36-475

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För höjning av pH-värdet i poolvatten. 1 kg.

Användning
Kontrollera regelbundet pH- och klorvärdet med en teststicka. Idealiskt pH-värde: 7,0–7,4.

Dosering
100 g pH+ är tillräckligt för att höja pH-värdet i 10 000 liter vatten med 0,2 enheter. Hårt vatten behöver mindre mängd pH+ än mjukt vatten. Lös först pH+ portionsvis i en hink med vatten. OBS! Tillsätt vattnet först i hinken. Häll därefter försiktigt i lösningen i bräddavloppet eller längs med bassängkanten. Mät pH-värdet med jämna mellanrum. Tillsätt inte lösningen i närheten av metalldelar. Blanda aldrig denna produkt med andra kemikalier!

Lagring: Frostfritt och torrt. Lagrat i originalförpackning och i rumstemperatur är pH+ hållbart i minst 5 år.

Varning! Blanda aldrig pH+ med andra kemikalier! Var uppmärksam på risk- och säkerhetsfraserna! Lagra produkten i originalförpackningen, oåtkomligt for barn, frostfritt och ej i direkt solljus.

Irriterar ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Innehåller: Natriumkarbonat.

Läs mer om poolvård härpH+, 1 kg
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter