1990
79,60 / L

Hällrengöring

Art. 36-0132
Rengör och skyddar glaskeramikhällen. Tar även bort svåra fläckar och vidbränd mat.250 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter