4990
66,53 / KG

Kaustiksoda

Art. 36-0120

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Starkt alkaliskt, frätande och vattenabsorberande medel för avlutning av gamla möbler, samt för avloppsrensning.
Fara
Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras endast i originalförpackningen. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter