1590
21,20 / L

WC-rent

Art. 36-5902
Effektivt rengöringsmedel som tar bort smuts, kalk och rost. Barnsäkert lock. 750 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter