Sänkt pris
2745
91,50 / L
Tidigare pris 5490

Stainless steel cleaner

Art. 36-23
  • Vattenbaserat rengöringsmedel för obehandlade metallytor.
  • Effektiv mot bl.a. fingeravtryck.
  • Fungerar på bl.a. rostfritt stål, krom, aluminium och PVC.
  • Skakas före användning.
  • Spraya sparsamt och torka av efter 10–30 s.
  • 300 ml.
  • Alifatiska kolväten. 15 - 30 %, nonjontensider. 5 - 15 % benzisothiazolinon.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.